Thursday, September 17, 2015

FROZEN IN A ROW By Emily & Katie, age 8


SALLY WHO By Helen & Lily, age 8


EID By Ali, age 9


CONVERTIBLE SOFA By Jack, age 9


BLADES OF GRASS By Misu, age 9


COLD-HEARTED By Anna, age 10


MELTING By Jack, age 9


AN ISLAND OF PURPLE By Nam, age 9


SPLIT LIP By Nam, age 9


A CLOUD OF DUST By Misu, age 8


VIET NAM By Misu, age 8


THE POKEY PLANT By Waylon & Wellington, age 8


TREASURE ISLAND By Sosorbaram, age 11


A RUINED WEB By JC, Tran, Anna, Leslie, Anvivi, Helen, Misu, Timothy, Jack & Nhi, ages 9 & 10


WHEN YOU ASK HER WHERE SHE'S FROM By Misu, Binh, Jack & Ali, age 9 and Nhi & Daniel, age 10Khi Tôi Hỏi Từ Đâu Em Đến
Bởi Nhóm Thơ Phòng 2 Redding

Khi tôi hỏi em
Từ đâu em đến
Em trã lời từ Tenderloin
Tôi nghĩ đến
Những bao giây kẹo
Mọc giong bông hoa
Nhô từ khẽ hỡ xi măng.
Những tíêng rào rạt của
Xe búyt 38 Geary cáng phẳng
Những chai nhựa dọc đừơng
Tịêm bánh mì Saigon gỉưa
Eddy và Larkin
Nơi đó khách hàng xếp hàng
Suot một góc đừơng
Và nơi đó những cọng ngò
Ló khỏi ổ bánh mì Baget
Như con rắn nhóc đầu

Giua khe đá.

THE FIRST TIME I SAW HER By Tran, JC & Anna, age 10 and Helen, age 9